Neuvottelukunta antaa suosituksia virkamiesetiikasta

Valtioneuvosto on asettanut pysyvän virkamieseettisen neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.6.2014 – 31.12.2017.

Valtiovarainministeriön yhteyteen perustettavan neuvottelukunnan pysyviä tehtäviä ovat yleisten suositusten antaminen virkamiesetiikasta sekä lausuntojen antaminen tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta.

– Jatkossa eri virastojen ja laitosten soveltamiskäytännöt saadaan yhdenmukaisemmiksi, ja siirtymiset julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille avoimemmiksi. Kyse on kuitenkin normaalista työvoiman liikkuvuudesta. Pidän itse tärkeänä, että liikkuminen eri sektoreiden välillä on mahdollisimman helppoa – näin saadaan monipuolinen osaaminen parhaaseen mahdolliseen käyttöön, toteaa liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen.

Päätös perustuu valtion virkamieseettisen toimikunnan suositukseen. Toimikunta luovutti loppuraporttinsa (VM 3/2014) ministeri Virkkuselle helmikuussa 2014.

Neuvottelukunta edustaa monipuolista näkemystä yhteiskunnasta ja viranomaistoiminnasta

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii OTL Teuvo Metsäpelto. Jäseniksi on kutsuttu FT Ilkka Niiniluoto, professori Ari Salminen Vaasan yliopistosta, neuvottelupäällikkö Sari Ojanen KT Kuntatyönantajista, johtaja Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta, pääjohtaja Rauni Hagman patentti- ja rekisterihallituksesta, kansliapäällikkö Päivi Nerg sisäministeriöstä, toimittaja Ulla Järvi Julkisen sanan neuvostosta ja hallituksen jäsen Klaus Krokfors Transparency Suomi ry:stä. Neuvottelukunnan sihteeristön tehtäviä hoitavat valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolta työmarkkina-asiantuntija Kati Kilpeläinen ja työmarkkinalakimies Miia Kannisto.

Neuvottelukunta antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta

Neuvottelukunta käsittelee yleisesti virkamieseettisiä asioita. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona.

Neuvottelukunta tarkastelee virkamiesetiikkaa osana poliittis-hallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, mihin liittyvät myös virkamiesten ja poliitikkojen omat roolit. Neuvottelukunta arvioi virkamiesten ja poliitikkojen välistä suhdetta osana työtään.

Neuvottelukunta antaa virastojen pyynnöstä lausuntoja tapauksissa, joissa virkamies siirtyy pois valtion palveluksesta

Neuvottelukunta antaa lausunnon viraston pyynnöstä tapauksissa, joissa viraston on määriteltävä, onko tietyssä tehtävässä olevalle virkamiehelle määrättävä 6 – 12 kuukauden karenssiaika ennen kuin hän voi siirtyä uuden työnantajan palvelukseen. Ratkaisun karenssiasiassa tekee aina päätösvaltainen viranomainen.

Neuvottelukunnan tulee myös tehdä valtiovarainministeriölle esitys 30.9.2014 mennessä siitä, mitä virkamiesten siirtymisiin rinnasteisia menettelyjä tulisi noudattaa ministereiden, poliittisten valtiosihteereiden ja erityisavustajien suorassa siirtymisessä valtiohallinnon ulkopuolelle tilanteissa, joissa eturistiriita edellisen tehtävän kanssa on ilmeinen.

Neuvottelukunnan tehtäviin ei kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä.

Lisätietoja:
Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, puh. 02955 30031
Hallitusneuvos Kirsi Äijälä, puh. 02955 30172