Parlamentet skulle kunna göra sin verksamhet effektivare

Under det nya mandatets första halvår sammanträdde Europaparlamentet sex gånger i franska Strasbourg. Sex gånger fraktade vi vår kontorspersonal med dess bagage från det ena landet till det andra för att arbeta, detta trots att parlamentet har fullt fungerande utrymmen också i Bryssel. Samtidigt som man överallt i EU kräver koll på utgifter och effektivitet läggs det varje år omkring 114 miljoner euro på att färdas mellan Bryssel och Strasbourg.  Vi tillsammans med många av våra kollegor engagerar oss i den så kallade Single Seat-kampanjen för att ändra på detta. Kampanjen inkluderar ledamöter från de sex stora partigrupperna och nästan alla medlemsländer. Som den enda folkvalda institutionen vill vi arbeta aktivt och konkret för att föra Europasamarbetet närmare dess medborgare.

1992 kom medlemsstaterna överens om att specificera i fördraget att Europaparlamentet ska arbeta i tre länder. Utskotten sammanträder i Bryssel, administrationen finns i Luxemburg och tolv plenarsammanträden per år hålls i Strasbourg.  För att förändra det krävs en ytterligare fördragsändring. Problemet är att detta kräver ett enhälligt beslut av medlemsländernas regeringar, men av politiska och ekonomiska skäl vill vissa behålla systemet vilket gör att samförstånd är svårt att uppnå. Lissabonfördraget från 2009 ger Europaparlamentet möjlighet att föreslå en ändring av överenskommelsen. Single Seat-kampanjens mål är att Parlamentet genom att använda sin nya makt formellt ska be om denna fördragsändring så att vi själva kan besluta var och hur ofta vi sammanträder.

Europaparlamentet bad den Europeiska Revisionsrätten om en utredning av kostnaderna för de dubbla sammanträdesorterna. Av den framgår det att om Europaparlamentet slutade flytta till Strasbourg skulle det ge stora besparingar, detta utan att ens räkna in förlorad tid och effektivitet. Som det nu ser ut får ledamöterna, deras assistenter och de tjänstemän som deltar i parlamentets sammanträdesveckor använda en hel arbetsdag varje sådan vecka till resor.

Parlamentets nuvarande system för sina sammanträden är också en avsevärd miljöbelastning, som uppskattas föranleda utsläpp på ungefär 19 000 ton CO2. De väldiga parlamentsbyggnaderna i Strasbourg står tomma 317 dagar om året, men måste ändå underhållas och värmas upp. När vi ställer upp mål om utsläppsminskning och bättre energieffektivitet är det givet att vi också måste granska vår egen verksamhet.

Tanken på att inte längre ha två sammanträdesorter vinner starkt stöd bland ledamöter och parlamentsanställda. Före valet bad nästan tre fjärdedelar av ledamöterna att medlemsstaterna skulle utarbeta en plan för övergång till principen om en enda sammanträdesort.

Single Seat arbetar därför aktivt för att mobilisera stöd i Parlamentet men också sätta press på medlemsregeringarna. Vi vill hitta en lösning som gynnar alla parter och samtidigt ökar effektivitet och besparingar. Därför uppmanar vi våra regeringar att aktivt stödja ett stop för Europaparlamentets flyttande. Det är vad våra medborgare förväntar sig, och något som krävs för att det europeiska folket ska känna sig delaktiga i den europeiska gemenskapen.

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker och ordförande för Single Seat
Henna Virkkunen, Europaparlamentariker och medlem i styrgruppen för Single Seat

(kolumnen, Hufvudstadsbladet 27.1.)