EU:n Horisontti Eurooppa on maailman kunnianhimoisin tutkimus- ja innovointiohjelma

Tutkimus ja innovointi ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa elintärkeä edistyminen niin talouselämässä kuin arkielämässä, torjua ennakoimattomia kriisejä ja rakentaa selviytymiskykyisiä yhteiskuntia.

Tutkimusala oli yksi ensimmäisistä EU:n toiminta-aloista, jolla reagoitiin kattavasti koronaviruskriisiin. Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnettiin miljardi euroa uusien testausmenetelmien, hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen. Tiede pysyy tulevina kuukausina ja tulevina vuosina epäilemättä aiempaa yleisemmin etulinjassa, kun terveys-, sosiaali- ja talousalan haasteisiin etsitään yhteisiä ratkaisuja.

Horisontti Eurooppa -ohjelmalla on käytössään 95,5 miljardin euron budjetti ja nykyaikainen välineistö, minkä ansiosta siitä tulee maailman tehokkain tutkimus- ja innovointiohjelma. Se on luotu yhdessä Euroopan kansalaisten kanssa heidän odotuksiinsa ja tarpeisiinsa vastaamiseksi.

Tämän ansiosta arvioidaan, että Horisontti Eurooppa -ohjelmasta saadaan jokaista investoitua euroa kohti 11 euroa bruttokansantuotevoittoina ja että tutkimuksen ja innovoinnin alalle luodaan jopa 100 000 työpaikkaa vuoden 2027 loppuun mennessä.

Ohjelmasta tuetaan edelleen voimakkaasti kärkitutkimusta Euroopan tutkimusneuvoston kautta.

Nuoria houkutellaan tutkimusuralle Marie Skłodowska-Curie -toimilla, ja maailmanluokan tutkimusinfrastruktuureihin tehdään investointeja. Sekä Euroopan tutkimusneuvosto että Marie Skłodowska-Curie -toimet auttavat houkuttelemaan lahjakkaita tutkijoita Eurooppaan kaikkialta maailmasta.

Horisontti Eurooppa edistää erilaisiin globaaleihin haasteisiin keskittyvien kuuden klusterinsa kautta uutta tietämystä ja läpimurtoinnovaatioita eri aloilla, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen, ilmastoon, digitaalisuuteen, energiaan, liikkuvuuteen, elintarvikkeisiin, maatalouteen, luonnon monimuotoisuuteen, kulttuuriin ja luovuuteen, kansalaisturvallisuuteen, teollisuuteen ja avaruuteen.

Esimerkiksi terveysalan klusterissa käsiteltäviä haasteita ovat koronaviruspandemia, kliinisten kokeiden laajentaminen, rokotukset, hoidot ja diagnosointi sekä tutkimustulosten muuntaminen kansanterveyspoliittisiksi toimiksi.

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa keskitytään ensimmäistä kertaa vahvasti tutkimuksen ja innovoinnin koko potentiaalin hyödyntämiseen kulttuurialalla ja luovilla aloilla ja niiden panokseen eurooppalaiseen innovointiin. Euroopan rikkaan kulttuurin säilyttämiseksi ja edistämiseksi ohjelmassa on suunnitteilla kulttuuriperinnön digitaalisen yhteistyöalueen perustaminen.

Ohjelmasta tuetaan myös keskeisissä arvoketjuissa tarvittavaa rakenteellista innovointia ja edistetään näin Euroopan teknologista riippumattomuutta kriittisillä aloilla. Tutkimukseen, innovointiin ja teknologiaan tehtävät investoinnit muodostavat perustan, jolla turvataan kestävä talouskasvu ja talouden kilpailukyky.

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa keskitytään tutkimuksen vaikutuksiin ja toimitaan monialaisesti hyödyntämällä erityisvälineitä, kuten EU:n missioita ja eurooppalaisia kumppanuuksia.

EU:n missioissa keskitytään kunnianhimoisiin, aikataulutettuihin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin Euroopan yhteisen hyvän edistämiseksi.

Tavoitteena on säästää vuoteen 2030 mennessä 3 miljoonaa henkeä syöpätaudeilta, luoda 100 ilmastoneutraalia kaupunkia sekä turvata terveet valtameret, meret ja sisävedet, maaperän terveys ja terveellinen ruoantuotanto sekä ilmastonmuutokseen sopeutuneet alueet.

Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin eurooppalaisiin kumppanuuksiin sovellettavalla strategisella lähestymistavalla parannetaan johdonmukaisuutta suhteessa jäsenvaltioiden ja teollisuuden investointeihin, joita tehdään energian, liikenteen, luonnon monimuotoisuuden, terveyden, elintarvikkeiden ja kiertotalouden kaltaisilla strategisilla aloilla.

Ohjelmaan sisältyy ensimmäistä kertaa uusi erillinen toimintapilari, jolla tuetaan murroksellisia innovaatioita. Euroopan innovaationeuvosto tukee edistyneimpiä läpimurtoinnovaatioita, jotta ne saataisiin markkinoille. Innovaationeuvosto auttaa kehittämään yleistä eurooppalaista innovaatioympäristöä yhdessä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kanssa, ja näin edistetään koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin muodostaman osaamiskolmion integrointia.

Koska osaamisella ja teknologian kehittämisellä ei ole alueellisia rajoja, EU:n jäsenvaltiot saavat Euroopan tutkimusalueen laajentamisesta ja vahvistamisesta lisätukea pyrkiessään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla kansallista tutkimus- ja innovointipotentiaaliaan.

Tätä tavoitetta varten on ehdotettu budjetin kasvattamista Horisontti 2020 -puiteohjelmaan verrattuna niin, että siihen myönnettäisiin 3,3 prosenttia kokonaisbudjetista.

Tiede tulee esiin kaikilla eri elämänalueilla. Horisontti Eurooppa -ohjelma on keskeinen tekijä, joka sysää eteenpäin innovointia, joka puolestaan auttaa Euroopan pääsemään ulos koronaviruskriisistä entistä vahvempana ja valmiina edistämään digitaaliseen ja vihreään talouteen siirtymistä.

Kun mukana on tutkijoita ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäjiä, Horisontti Eurooppa -ohjelma auttaa turvaamaan Euroopan kansalaisille sellaisen tulevaisuuden kuin he haluavat.

Mariya Gabriel

EU:n tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari

Henna Virkkunen

Euroopan parlamentin jäsen

Yhteiskirjoitus julkaistu Aamulehdessä 5.2.2021.

Henna Virkkunen - Kokoomus