Teollisuusvaliokunta tukee talvimerenkululle pysyvää kompensaatiota

EU-parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) tukee Suomen elinkeinoelämälle tärkeän talvimerenkulun huomioimista EU:n uudessa meriliikenteen FuelEUMaritime -polttoaineasetuksessa. Valiokunta äänesti kannastaan torstaina.

”Tämä on merkittävä saavutus, sillä komission alkuperäisessä asetuksessa talvimerenkulkua ei ole huomioitu, eikä myöskään valiokunnan vihreä raportööri ensin sitä sisällyttänyt omaan esitykseensä”, teollisuusvaliokunnassa EPP-ryhmänsä neuvottelijana toiminut Henna Virkkunen sanoo.

Neuvottelun tuloksena teollisuusvaliokunnan esitykseen sisällytettiin laskentakaava, jonka avulla jääluokitetut alukset pystyvät vähentämään päästöjen laskennassa sen ylimääräisen polttoainekulutuksen, joka niiden jääluokituksesta aiheutuu.

Teollisuusvaliokunnan kannassa Suomelle tärkeä kompensaatiomalli on pysyvä, eikä määräaikainen, kuten torstaina kokoontuneet EU-liikenneministerit linjasivat.

Tämä on suomalaisen elinkeinoelämän kannalta keskeistä, sillä liikenne- ja viestintäministeriön mukaan pelkästä talvimerenkulun osuudesta koituisi 20-50 miljoonan euron kustannusten kasvu vuoteen 2030 mennessä, mikäli talvimerenkulkua ei otettaisi huomioon Fit for 55 -sääntelyssä. Tällä olisi huomattavia negatiivisia vaikutuksia suomalaisten yritysten kustannustasolle ja kilpailukyvylle.

”Jo sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että EU-jäsenmaita ja niissä toimivia yrityksiä ei aseteta epäedulliseen kilpailuasemaan niiden maantieteellisten olosuhteiden vuoksi”, Virkkunen muistuttaa.

Hän kiittää suomalaismeppejä erinomaisesta tuesta ja yhteistyöstä, jonka ansiosta jääolosuhteiden vaikutus ymmärrettiin eri puolueryhmissä.
Talvimerenkulun lisäksi uudessa esityksessä painotetaan kestävien polttoaineiden riittävyyttä sekä teknologianeutraalia näkökulmaa sääntelyyn. Esityksessä muun muassa varmistetaan LNG:n asema siirtymäpolttoaineena ja mahdollistetaan uusien kestävien polttoaineiden ja propulsioteknologioiden rohkea kokeilu.

Virkkunen huomauttaa, että vihreän pääneuvottelijan alkuperäiseen esitykseen sisältyi runsaasti alus- ja polttoainetyyppeihin sekä päästötavoitteisiin liittyvää sääntelyä, joka olisi toteutuessaan voinut pahimmillaan johtaa polttoaineiden saatavuusongelmiin ja merikuljetusten siirtymiseen pois EU-satamista.

”Meriliikenne on globaali toimiala. Siksi samalla kun vähennetään tehokkaasti päästöjä, on huolehdittava alan kilpailukyvystä Euroopassa ja estettävä hiilivuoto. Teollisuusvaliokunnan esittämien muutosten ansiosta FuelEU Maritime luo hyvän pohjan meriliikenteen päästövähennyksille ja kestävälle kasvulle. Se tuo myös uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille puhtaille teknologioille ja vähäpäästöisille polttoaineille”, Virkkunen sanoo.

Teollisuusvaliokunta hyväksyi esityksen äänin 59-9. Seuraavaksi komission esitystä käsitellään liikennevaliokunnassa (TRAN), jonka jälkeen se etenee täysistunnon äänestettäväksi.