Lupaprosessien sujuvoittamiseen tartuttava heti

Tuoreessa hallitusohjelmassa on sitouduttu laittamaan vauhtia investointeihin sujuvoittamalla lupaprosesseja. Erittäin tärkeä linjaus. Nyt tätä on lähdettävä rivakasti toteuttamaan.

Koko Euroopan tasolla juuri pitkät ja byrokraattiset, vuosia kestävät lupamenettelyt on tunnistettu yhdeksi pahimmaksi pullonkaulaksi vihreän siirtymän tiellä.

Kun Suomi nyt hallitusohjelman mukaisesti pyrkii puhtaan energian suurvallaksi ja aikoo kaksinkertaistaa puhtaan sähkön tuotannon Suomessa, on lupaprosessit laitettava uusiksi. Se ei tarkoita ympäristönormeista tinkimistä tai valitusmahdollisuuksien kaventamista, vaan hallitusohjelman mukaista käyttäjälähtöistä yhden luukun mallia. Tässä yksi viranomainen vastaisi koko prosessin etenemisestä ja koordinaatiosta.

Aivan samaa mallia EU-komissio on esittänyt koko Euroopalle osana uutta ilmastoneutraalien teknologioiden ”Net-Zero Industry Act” -aloitetta.

Tämä aloite pyrkii olemaan vastaus USA:n ja Kiinan käynnistämille omille vihreän siirtymän tuille ja auttaa Eurooppaa pärjäämään globaalissa kilpailussa vihreistä investoinneista.

Tavoitteena on, että ilmastoneutraaliutta tukevien teknologioiden tuotannosta vähintään 40 prosenttia tapahtuisi EU:ssa vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on tärkeä paitsi ilmastotavoitteiden saavuttamisen niin myös Euroopan kilpailukyvyn ja riippumattomuuden kannalta.

Strategisia nettonollateknologioita, joita komissio erityisesti haluaa Euroopassa edistettävän, ovat esimerkiksi aurinkoenergia, tuulivoima, akku- ja varastointiteknologiat, lämpöpumput ja maalämpö, biokaasu, hiilidioksidin talteenotto ja sähköverkot. Tähän listaan on syytä lisätä vielä ainakin ydinvoima.

Tällä hetkellä suurimmat pullonkaulat näiden teknologioiden edistämiselle löytyvät sekä hitaista luvitusprosesseista että osaajapulasta. Myös kriittisten raaka-aineiden saatavuus on kyettävä varmistamaan. Tässäkin Suomella on paljon potentiaalia.

Meillä on mahdollisuus olla maailman johtavia maita sekä digitalisaation että puhtaiden teknologioiden alalla, mutta se ei tule onnistumaan ilman osaavaa työvoimaa ja investointeihin kannustavaa ympäristöä.

Uudella hallituksella on nyt kaikki ratkaisun avaimet käsissään näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Julkaistu Satakunnan Kansassa 20.6.2023.