Öppna EU för nya medlemmar steg för steg

Tilltagande geopolitiska spänningar har snabbt ökat trycket på EU:s utvidgning. I samband med EU-kommissionens senaste utvidgningsrapport föreslogs inledandet av förhandlingar om medlemskap med Ukraina och Moldavien. Detta var ett väntat och viktigt steg. Även om de båda länderna har en lång väg att gå innan de kan bli medlemmar är det viktigt att aktivt stödja dem i processen. Det slutgiltiga beslutet om förhandlingar fattas av EU-toppmötet i december.

Enligt EU-fördraget kan varje europeiskt land som respekterar EU:s demokratiska värden och är engagerat i att främja dem ansöka om medlemskap i Europeiska unionen. I den pågående internationella maktkampen och blockbildningen måste EU se till att länderna i vår närhet blir en del av det demokratiska samfundet. Så har unionen alltid agerat. Länderna i Sydeuropa togs snabbt med som medlemmar på 1970-talet när de befriades från diktatur, och efter Sovjetunionens fall genomfördes en stor östutvidgning 2004. Denna linje måste fortsätta.

EU:s utvidgning kräver omfattande reformer, både i länderna som ansöker om medlemskap, och i EU. Finland måste vara aktivt i den här diskussionen nu. EU:s medlemskriterier får inte urvattnas. Länderna som ansöker om medlemskap måste ha stabila institutioner, fungerande marknadsekonomi och förmåga att genomföra åtaganden som kommer med ett medlemskap. En lika stor utmaning är att reformera EU:s egna regler och ekonomi.

Rättsstatsprincipen i medlemsländerna måste säkerställas, och EU:s möjligheter att ingripa mot medlemsstaternas överträdelser bör stärkas. Den nuvarande situationen med Ungern får inte upprepas. Dessutom måste beslutsfattandet i EU effektiviseras och beslut i utrikespolitiken fattas med breda majoritetsbeslut i stället för fullständig enhällighet. Detta skulle stärka EU:s internationella handlingsförmåga.

För närvarande har EU åtta kandidatländer: Ukraina och Moldavien, samt de ansökande länderna Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. Dessutom har Turkiet ansökt om medlemskap, men förhandlingarna är frysta sedan flera år. Även Georgien och Kosovo har ansökt om medlemskap.

Det är tydligt att alla ansökande länder har lång väg att gå innan de kan bli medlemmar i EU. Men deras reformer med medlemskap som mål måste stödjas.

Realistiskt vore att gradvis öppna upp för nya länder, steg för steg. Det vill säga skapa ett EU med två kretsar, där kärnan utgörs av EU-medlemsländerna, medan ansökande länder kan integreras successivt i verksamheter allt eftersom de är redo. På så sätt kan utvidgningen gradvis drivas framåt på ett kontrollerat sätt, samtidigt som man stärker Europas ekonomi och säkerhet.