Internationalisering lönar sig

Internationaliseringen är fortsättningsvis en av Finlands stora utmaningar. Det märks bland annat i företagens export: exportansvaret ligger fortfarande i alltför hög grad på ett fåtal storföretag. Endast drygt tolv procent av små och medelstora företag exporterar sina produkter och tjänster utomlands, fastän hela EU:s inre marknad med 500 miljoner invånare ligger öppen för dem. Det finns därför mycket att göra för att sporra företagen.

Ett av de bästa sätten att främja internationalism är att understödja ungas utbytesstudier och praktik. Fastän det redan för flera år sedan kom ett förslag om att alla högskoleexamina i Finland borde innehålla en internationaliseringsperiod är Svenska Handelshögskolan en av de få som har genomfört detta. År 2016 åkte 67 procent av studenterna, i relation till nya studenter, från Hanken på utbyte. Den siffran gör Hanken till den överlägset aktivaste högskolan i Finland när det gäller studentutbyte, och den utgör ett utmärkt exempel för alla andra på hur man målmedvetet främjar internationalisering.

Undersökningar visar att internationell erfarenhet ger unga ny kunskap och nya perspektiv samt öppnar för arbetsmöjligheter även utomlands.

Redan under sin studietid för de med sig Finlandskontakter ut i världen, och deras nätverk gynnar i sinom tid även deras blivande arbetsgivare i Finland eller ute i världen.

År 2016 åkte drygt 10 000 studenter på högskoleutbyte eller arbetspraktik utomlands från Finland. Över hälften av dem använde sig av programmet Erasmus+, som är ett omfattande program för studentutbyte och praktik finansierat av Europeiska unionen.

De uppföljande studier som har gjorts om de studenter som har deltagit i Erasmus-utbyte visar att internationell praktik är en utmärkt investering i framtiden. Förutom att den stärker språkkunskaperna och ökar kännedomen om olika kulturer ger en utbytesperiod utomlands dessutom många sådana sociala färdigheter som är eftertraktade i arbetslivet: mod, självförtroende och förmåga att agera i nya situationer med olika typer av människor.

Dessa färdigheter stärker karriärutvecklingen: Av unga som har studerat eller arbetat utomlands är arbetslöshetsgraden fem år efter examen 23 procent lägre än för jämnåriga unga som inte har internationell erfarenhet. En praktikperiod öppnar ofta direkta arbetsmöjligheter, eftersom en tredjedel av alla Erasmus+-praktikanter har erbjudits arbete i det företag där de har utfört sin praktik.

De internationella möjligheterna borde därmed utökas ännu mer. Europaparlamentet vill utvidga programmet under den kommande Erasmus-perioden både ekonomiskt och genom att inkludera ännu bredare deltagargrupper. I Finland har högskolorna blivit aktivare vad gäller studentutbyte, men det behövs mer utbytes- och praktikmöjligheter även för gymnasieelever, yrkesstuderande och deras lärare. Ju tidigare unga kan bli en del av internationaliseringen, desto bredare karriärer erbjuder den. Lärarna har här en nyckelroll: När de har internationella kunskaper, erfarenheter och nätverk kan de även vägleda de unga framåt. Det lönar sig att investera i internationaliseringen.

Huvudstadsbladet 5/3/2018

Henna Virkkunen - Kokoomus