Henna Virkkunen Euroopan parlamentin edustalla

Europeiska unionen är ett värdesamfund

Yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter uppstår inte ur tomma intet. Man måste våga försvara och värna om dem. För mig har det viktigaste i politiken alltid varit att Finland och finländarna klarar sig och är framgångsrika i världen som en del av Europa. Med dessa utgångspunkter – försvaret av de europeiska värdena och främjandet av finländarnas framgång – är jag verksam i Europaparlamentet.

Forskning och vetenskap, energi och rörelse!

Jag hör till den största politiska gruppen i Europaparlamentet, Europeiska folkpartiet, som positionerar sig center–höger på den politiska skalan. Jag är ordinarie ledamot av utskottet för industrifrågor, forskning och energi ITRE samt suppleant i utskottet för transport och turism TRAN och suppleant i undersökningskommittén som behandlar utsläppsmätningar inom bilbranschen, EMIS. Dessutom är jag med i den grupp som ansvarar för Europaparlamentets relationer till Sydafrika och suppleant i den grupp som ansvarar för Europaparlamentets relationer till staterna på Arabiska halvön.

De viktigaste ärendena i ITRE-utskottet under den här perioden är byggandet av en energiunion, främjandet av en hållbar klimatpolitik, skapandet av tillväxt och arbetsplatser samt uppkomsten av en digital inre marknad. På finskt vis finns på agendan ofta frågor som berör våra egna naturresurser och därtill hörande kompetens: hur kan ett hållbart skogsbruk främjas i Europa, hur kan vi skära ner på utsläppen utan att minska den ekonomiska tillväxten och hur skapar vi nytt arbete och nya innovationer som stöder sig på toppkompetens i Europa?

I utskottet för transport och turism arbetar jag för ett europeiskt transportområde. En av EU:s grundläggande fri- och rättigheter – fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital – behöver snabba och gränsöverskridande förbindelser för att kunna förverkligas. Pengarna för transportinfrastruktur bör riktas till projekt som främjar en smidig transport i hela Europa, den inre marknaden och den ekonomiska tillväxten. I utskottet för transport för jag fram de möjligheter som ny teknik innebär inom transport. Smart transport och miljövänliga bränslen är vår framtid, och det lönar sig för Finland och Europa att ligga i spetsen av utvecklingen.

Samarbete som överskrider partigränserna

Förutom att arbeta i utskott och delegationer är jag även verksam inom flera nätverk som överskrider partigränserna i parlamentet. Bioekonomi, den digitala marknaden, djurens välfärd, frågor som berör Östersjöområdet, barnens ställning och främjande av små och medelstora företag ligger högst upp på min agenda.


Följ mitt arbete

Mina anföranden, betänkanden och utlåtanden jag utarbetat och mitt övriga arbete läggs upp på parlamentets webbplats. Det senaste arbetet hittar du nedan.

Henna Virkkunen - Kokoomus